BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Začínáme s Tableau akcelerátory

Tableau akcelerátory jsou předpřipravené dashboardy vyvinuté odborníky z oboru, které pokrývají řadu funkčních a segmentových případů použití. Namísto vytváření dashboardů od nuly mohou uživatelé jednoduše napojit svá data jako datové zdroje akcelerátoru. Ty jsou vytvořeny na základě simulovaného datasetu s předem specifikovanými potřebnými datovými poli, což usnadňuje identifikaci dat potřebných pro organizaci. Pomocí akcelerátorů mohou uživatelé rychle získat poznatky vyplývající z dat a soustředit se jejich analýzu. 

Jak používat Tableau akcelerátory? 

Akcelerátory lze využít pomocí tří kroků: 

  1. Vyhledejte vhodný akcelerátor na Tableau Exchange. 
  2. Vyčistěte a připravte svá data tak, aby odpovídala požadovaným polím akcelerátoru.
  3. Připravená data napojte na akcelerátor.

V tomto příspěvku si výše zmíněné kroky projdeme na příkladu použití akcelerátoru pojistných událostí. 

Kde najdu akcelerátory Tableau? 

Akcelerátory lze nalézt v rámci služby Tableau Exchange, což je tržiště pro rozšíření, konektory a akcelerátory dashboardů vytvořené společností Tableau a jejími partnery. V mci služby Tableau Exchange můžete akcelerátory procházet a filtrovat podle typu připojení, jazyka, funkcí a kategorií. 

Každý akcelerátor obsahuje popis následující částí:  

1. Přehled zásadních poznatků, které poskytuje: 

2. Potřeby společnosti, na které míří: 

3. Klíčové ukazatele výkonnosti zahrnuté v akcelerátoru: 

4. Požadovaná datová pole a jejich datový typ: 

Po výběru vhodného akcelerátoru je zahájení analýzy snadné. Stačí stáhnout akcelerátor pomocí modrého tlačítka pro stažení v pravém horním rohu okna. 

Příprava dat 

Zásadním krokem při používání akcelerátoru je příprava dat tak, aby odpovídala požadovaným datovým polím. V našem případě použití máme tři různé tabulky uložené v Excel souborech (.xlsx). Náhled každé tabulky je uveden níže. 

1. Tabulka pracovníků obsahující jména a oddělení osob pracujících na pojistných událostech: 

2. Tabulka pojistných událostí obsahující údaje o jednotlivých událostech: 

3. Tabulka pojistných smluv obsahující podrobnosti o jednotlivých smlouvách klientů: 

Na základě požadovaných datových polí podrobně popsaných v akcelerátoru pojistných událostí víme, že všechna potřebná pole bude třeba sloučit do jedné tabulky s příslušnými datovými typy. Můžeme použít ETL nástroje, jako je Tableau Prep Builder nebo Alteryx, které nám pomohou přetvořit data do požadované podoby.   

Níže je uveden příklad pracovního postupu pro čištění dat v Tableau Prep. 

Jak napojit dat do akcelerátorů 

Poté, co jsme vyčištěný soubor dat dostali do jedné tabulky, je potřeba namapovat naše data do akcelerátoru pojistných událostí. To můžeme provést úpravou zdroje dat nebo pomocí nástroje Data Mapper, pokud je ve zvoleném akcelerátoru povolen. Data Mapper je vestavěná funkce, která umožňuje připojit se k vašim datům a namapovat pole požadovaná pro akcelerátor. Je k dispozici pouze v Tableau Desktop 2023.1 a to pro omezený počet akcelerátorů. Pro náš akcelerátor pojistných událostí budeme používat první metodu, protože nemá povoleno namapování dat. 

Metoda 1: Ruční úprava zdroje dat 

1. Otevřete akcelerátor pojistných událostí a vyberte kartu zdroj dat (Data Source). Na panelu připojení (Connections) vyberte možnost „přidat“ (Add) a poté se připojte k vyčištěným datům. 

2. Dvojitým kliknutím na logickou tabulku získáte přístup k fyzické tabulce na plátně zdroje dat. Chcete-li nahradit vzorová data, přetáhněte ikonu vyčištěných dat ze zdroje dat, který jsme právě přidali, na existující fyzickou tabulku. 

3. V panelu připojení (Connection) klikněte pravým tlačítkem myši na připojení na vzorová data a vyberte možnost „odebrat“ (Remove). 

Metoda 2: Použití nástroje Data Mapper 

1. Otevřete akcelerátor s povoleným mapováním dat (např. HR Workforce Accelerator). Automaticky se otevře mapovač dat. Pokud se mapovač dat automaticky neotevřel, přejděte na kartu Data a vyberte možnostotevřít mapovač dat“ (Open Data Mapper). 

Klikněte na tlačítko „začít“ (Get Started). 

2. Na obrazovce přiřazení mapovaných dat vyberte možnostpřipojit k datům“ (Connect to Data). 

3. Pomocí akcelerátoru se připojte k souboru nebo cloudovým datům, které chcete použít. 

4. Pokud se váš dataset skládá z více tabulek, musíte přidat data na plátno, aby Tableau mohlo přistupovat k datovým polím a namapovat je do akcelerátoru. Pokud se zobrazí výzva k nastavení dat, přetáhněte na plátno zdroje dat jednu nebo více tabulek či listů. Přidaná data budou k dispozici pro přiřazení k požadovaným datovým polím. V ideálním případě bychom různé tabulky spojili do jedné tabulky mimo Tableau Desktop, abychom se vyhnuli vytváření duplicitních polí.  

5. Po připojení k datům vyberte příslušná datová pole, která chcete namapovat na akcelerátor. Najetím na pole zobrazíte související podrobnosti. 

Pro každé datové pole vyberte pole stejného datového typu ze svých dat.

Pokud nemůžete vybrat datové pole ze svých dat (tj. datová pole jsou v rozbalovacím seznamu šedá) z důvodu nesprávného datového typu, můžete změnit datový typ daného datového pole na stránce zdroj dat (Data Source) v části Data v tabulce datových polí /(Fields). 

6. Levý dolní ukazatel mapovače dat ukazuje, kolik polí jste přiřadili. Jakmile dokončíte všechna přiřazení, vyberte možnostnahradit data“ (Replace data).

Vezměte na vědomí, že dashboardy závislé na datových polích, která nemapujete, přestanou fungovat. Je to proto, že když nahradíte data, všechna vzorová data se z akcelerátoru odstraní a tato datová pole tak zůstanou prázdná. 

7. Akcelerátor nyní používá vaše data. Před zavřením nástroje mapovače dat zkontrolujte dashboardy, abyste se ujistili, že data byla namapována tak, jak bylo zamýšleno. Pokud v datech naleznete chyby, zvolte mnostprovést změny“ (Make Changes) a vraťte se na obrazovku přiřazení. Proveďte změny a poté data znovu nahraďte. 

Výhody používání akcelerátorů 

Snadné použití a ušetření času 

Akcelerátory pomáhají zlepšit praxi analyzování dat, protože je lze snadno a rychle přidat do předem připraveného dashboardu. Také mohou pomoci při zodpovídání obchodních otázek v rámci odvětví a poskytují standardní oborové metriky, takže lze sledovat a zlepšovat relevantní klíčové ukazatele výkonnosti. 

Například ukázkový akcelerátor pojistných událostí poskytuje uživatelům rozpad různých kategor těchto událos podle velikosti, c umožňuje společnosti rychle reagovat znou podmínek pro sjednávání pojistek a zvýšením kapacity pro zpracování pojistných událostí, aby vyhověla potřebám zákazníků.

Dalším poznatkem z našeho akcelerátoru je počet vyřízených pojistných událostí za měsíc rozdělený podle skupin pracovníků. Díky tomu může společnost zjistit, která skupina pracovníků vyřizuje největší objem a jak efektivně. Tyto informace mohou společnosti pomoci účinně alokovat zdroje pro optimalizaci procesů vyřizování těchto událostí a v konečném důsledku zlepšit zákaznickou zkušenost zajištěním jejich včasného vyřešení.

Přizpůsobení konkrétním potřebám 

Po propojení akcelerátoru s vašimi daty ho následně můžete nahrát také na Tableau Cloud tak, aby sloužil různým potřebám organizace. 

Zaprvé, mít svůj akcelerátor v Tableau Cloud vám umožní sdílet dashboard s ostatními uživateli ve vaší organizaci. Uživatelé pak mohou snadno přistupovat ke klíčovým ukazatelům výkonnosti a sami získávat poznatky pro obchodní rozhodnutí.

Za druhé, funkce Ask Data v Tableau Cloud umožňuje uživatelům zadat libovolnou otázku pomocí přirozeného jazyka a získat odpověď v podobě vizualizace, která je automaticky generovaná Tableau. To je užitečné zejména pro uživatele, kteří neumějí používat tuto technologii, nebo kteří chtějí rychlou odpověď na obchodní otázku. 

Akcelerátory lze také přizpůsobit sestavením nových grafů odpovídajících na další obchodní otázky, na které původní šablona akcelerátoru neodpovídá, nebo dodávájí další podrobnosti, které mohou být pro koncové uživatele užitečné. 

Shrnutí

Stručně řečeno, akcelerátory doplňují funkce Tableau a pomáhají uživatelům urychlit jejich porozumění datům tím, že jim umožňují soustředit se na analýzu namísto vytváření dashboardů. Akcelerátory mohou pomoci při zodpovídání klíčových obchodních otázek a poskytují standardní oborové ukazatele pro měření a zlepšování příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti, což umožňuje společnostem rychle reagovat na měnící se potřeby trhu.

Kontaktujte nás

Podívejte se na náš vlastní Tableau akcelerátor pro HR plánování zde! Neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete pomoc s akcelerátory nebo implementací Tableau dashboardů.

KATEGORIE