BLOG

Přečtěte si poslední novinky ze světa datových technologií a BI.
Nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru na e-mail.

Data Mining | At a Glance

Data Mining

V dnešní digitální době se data generují velkou rychlostí a jsou všudypřítomná v našem každodenním životě. Data nás obklopují od nákupování online a finančních transakcí po interakce na sociálních sítích a zdravotní záznamy. Předpokládá se, že v roce 2025 bude na celém světě vytvořeno přibližně 181 zettabytů dat. Tyto obrovské a stále rostoucí objemy dat obsahují cenné poznatky, které mohou být základem pro obchodní rozhodnutí, ovšem bez správných nástrojů a technik může být získání smysluplných informací z těchto dat velice obtížné. A zde přichází na řadu data mining.

Co je to Data Mining?

Data mining je proces objevování vzorců a vztahů ve velkých souborech dat. Pomocí statistických a machine learning algoritmů, které slouží pro analýzu dat a identifikaci vzorců, mohou podniky provádět predikce vedoucí k důležitým obchodním rozhodnutím. Tento proces zásadně změnil způsob fungování podniků tím, že jim umožňuje získávat cenné poznatky z dat, dělat promyšlená rozhodnutí, zlepšovat provozní efektivitu a získávat konkurenční výhodu. 

Vzhledem k tomu, že objem produkovaných a spotřebovávaných dat stále roste, data mining se stává klíčovým nástrojem datové analytiky nejen pro hodnotné informace, ale i podporu inovací. 

Příklady Data Miningu 

Data mining má různorodé využití v různých odvětvích. 

 • V marketingu: Analýzou velkého množství dat o zákaznících, jako je historie nákupů, aktivita na sociálních sítích nebo demografické informace, mohou podniky identifikovat vzorce a vztahy, které jim pomohou vytvářet efektivnější a lépe zacílené marketingové kampaně. 
 • V oblasti financí: Data mining se používá k odhalování podvodných transakcí, predikci finančních trendů a vytváření investičních strategií. 
 • Ve zdravotnictví: Odborníci mohou analyzovat rozsáhlé soubory dat s informacemi o pacientech, identifikovat rizikové faktory nemocí a vytvářet individuální léčebné plány. 

Data Mining proces 

Data mining

Proces data miningu není jednoduchý, existuje však několik způsobů, jak jej řešit. Obvykle zahrnuje tyto základní kroky: 

 • Sběr dat 

  V tomto případě to znamená určení obchodního cíle analýzy a shromáždění relevantních dat z nám dostupných zdrojů. Ty mohou zahrnovat interní zdroje dat, jako jsou databáze, systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM) nebo prodejní údaje a externí zdroje dat, jako jsou veřejné datové soubory, sociální média nebo webová data. 

  V tomto počátečním kroku je důležité posoudit kvalitu a přesnost dat. Neúplné a nebo nepřesné datové soubory mohou snížit rozsah a kvalitu vašich potenciálních poznatků. Podstatné je také zvážit opakovatelnost tohoto kroku do budoucna. 

  Větší objem dat a delší historické časové řady mohou poskytnout širší poznatky s vyšší mírou jistoty.  Pokud je použito více datových souborů, je často potřeba je před samotným procesem data minigu integrovat pouze do jednoho souboru. Při této integraci je nutné dbát na úroveň detailu jednotlivých datových souborů, jejichž rozdílnost může významně ovlivnit konečná zjištění. 

 • Čištění a transformace dat 

  Čistá a bezchybná data jsou zásadní pro jakýkoli typ analýzy, a to i včetně data miningu. Tento proces zahrnuje identifikaci a opravu chyb, odstranění duplicit, zpracování chybějících hodnot a sjednocení dat do vhodného formátu. Pokud se tak nestane, výrazně se zvyšuje riziko zavádějících výstupů.   

 • Výběr modelu / redukce 

  Jakmile je soubor dat čistý a integrovaný, je třeba vybrat cílové proměnné. Stanovené cíle v oblasti data miningu ovlivní výběr modelů. 

 Otázky, které je třeba zvážit při výběru modelu: 

Snažíte se předpovídat budoucí hodnoty, klasifikovat události, výsledky nebo chování zákazníků? 

Jaký typ dat jste získali? Je datová sada spojitá, např. časová řada, nebo je kategoriální, či dokonce binární? 

Jaký je objem vašeho datového souboru? Některé modely totiž vyžadují větší soubory dat, aby poskytly přijatelně spolehlivé výsledky. 

Jaké jsou základní předpoklady vašeho souboru dat? Každý statistický model pracuje na základě určitých předpokladů o datech a je důležité zjistit, zda vaše data tyto předpoklady splňují.  

Jak velkou důvěru jste ochotni vložit do výstupů zvoleného modelu? Některé modely, jako je rozhodovací strom a lineární regrese, jsou velmi dobře interpretovatelné, to znamená, že je snadné pochopit, jakým způsobem vytvářejí své predikce. Což může být důležité v některých aplikacích, kde je nutné vysvětlit jejich důvody. Jiné modely, například neuronové sítě, mohou být přesnější, ale jsou obtížněji interpretovatelné. 

 • Trénování modelů

  V této fázi jsou používány různé techniky k odhalení vzorců a vztahů v souborech dat. Datoví vědci opakovaně „trénují“ modely na podmnožinách připraveného datového souboru a následně je testují na zbylých, takzvaně testovacích datech, přičemž po každém opakování vyhodnocují přesnost výstupů. 

  Datoví vědci provádějí tzv. feature engineering, což obnáší přidání nových „features“ nebo-li atributů do původního datového souboru. Cílem je objevit neodhalené vztahy mezi cílovou proměnnou a dalšími datovými body.  

 • Interpretace / vyhodnocení

  Poznatky získané z data mining procesu se analyzují a interpretují, aby bylo možné lépe pochopit základní vzorce a vztahy. To zahrnuje využití odborných znalostí v dané oblasti k převedení zjištění do použitelných businessových poznatků.

  V této fázi mohou datoví odborníci používat různé techniky k vyhodnocení přesnosti a účinnosti modelů. Mohou provádět statistické testy nebo používat vizualizace k detailnějšímu zkoumání dat a hledat vzory nebo trendy, které nebyly během fáze modelování zřejmé. 

 • Vizualizace dat 
  Jakmile jsou poznatky ověřeny a interpretovány, lze je prezentovat zúčastněným stranám. To se obvykle děje formou reportů nebo dashboardů, které zdůrazňují klíčová zjištění a poskytují doporučení k následným krokům. Je důležité, aby byly poznatky sděleny jasně a efektivně, aby se zajistilo, že zainteresované strany plně pochopí důsledky výsledků a budou schopny přijmout odpovídající opatření. 

Pět běžných technik Data Miningu  

Data Mining

Existuje celá řada data mining technik a nástrojů, které lze použít k odhalení vzorců a vztahů v datech. Mezi nejčastěji používané techniky patří: 

 • Association Rule Mining

  Tato technika se často používá při analýze nákupního košíku, kde je cílem identifikovat položky, které jsou často kupovány dohromady. Odhalením těchto vztahů mohou podniky dělat rozhodnutí ohledně vhodného umístění produktů, propagačních nabídek a řízení zásob. 

 • Clustering 
  Tato technika je užitečná zejména tehdy, když nemáte žádné předchozí znalosti o struktuře dat. Seskupením podobných datových bodů se mohou odhalit vzorce a vztahy, které nemusely být okamžitě zřejmé.  
 • Klasifikace
  Klasifikace je technika supervizovaného učení, která zahrnuje trénování modelu na sadě označených dat a následné použití tohoto modelu k predikci třídy nebo kategorie nových, neoznačených datových bodů. Tato technika je užitečná například pro předpovídání ztráty zákazníků, identifikaci podvodné činnosti nebo diagnostikování zdravotních stavů. 
 • Regresní analýza
  Regresní analýza se využívá k predikci spojitých číselných hodnot, například prodejů nebo příjmů na základě souboru vstupních proměnných. Lze ji použít k identifikaci faktorů, které mají největší vliv na výslednou proměnnou, a k predikci budoucího výkonu. 
 • Detekce anomálií 

  Detekce anomálií je užitečná zejména v situacích, kdy se hledají neobvyklé události nebo chování, které by mohly naznačovat podvody, chyby nebo jiné odchylky. Díky identifikaci pochybných hodnot je možné spustit proces ověření a automaticky odhalit podvody nebo chyby. 

Výhody Data Miningu 

Lepší rozhodování: Ohalením vzorců a vztahů mezi daty můžete dělat přesnější a daty podložená rozhodnutí.  

Zvýšení efektivity: Pomůže vám identifikovat oblasti, kde můžete zefektivnit své procesy a ušetřit jak čas, tak i peníze. 

Konkurenční výhoda: Odhalíte informace, které vaši konkurenti nemají a získáte před ostatními ve svém oboru. 

Větší přehled o zákaznících: Lépe porozumíte potřebám a preferencím svých zákazníků a budete schopni přizpůsobit produkty a služby k jejich spokojenosti.

Snížení rizika: Potenciální rizika identifikujete včas a podniknete kroky k jejich zamezení či zmírnění dříve, než se stanou problémem. 

Souhrn 

Data mining využívá výkonné techniky, které vám pomohou získat z vašich cenné poznatky. Využitím statistických algoritmů a algoritmů strojového učení k analýze vašich dat je možné zlepšit rozhodování, zvýšit efektivitu, získat konkurenční výhodu, větší přehled o zákaznících a snížit rizika. 

Nejste si jisti, kde začít? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže a my vám pomůžeme s nastavením data miningu i ve vaší společnosti.

KATEGORIE